best poker sites

          การรับสมัครและรายงานตัวนักศึกษาวิชาทหาร ตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นต้นไป ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารจะต้องดำเนินการผ่านทางโปรแกรมที่หน่วยบัญชาการรักษาดินแดนกำหนด ขั้นตอนจะเป็นดังนี้

  • หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ กำหนดการรับสมัคร รายงานตัวผ่านโปรแกรม
  • ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร บันทึกข้อมูลผ่านโปรแกรมในระบบออนไลน์ เข้าสู่คลังข้อมูลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน
  • หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ จะดาวน์โหลดข้อมูลที่ผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารบันทึกเพื่อนำเข้าสู่โปรแกรมการรับสมัคร รายงานตัว และทำการรับสมัคร รายงานตัวตามศูนย์ฝึกที่กำหนด ซึ่งสามารถดูได้ผ่านทางโปรแกรม
  • หน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร จังหวัดทหารบกเพชรบูรณ์ อัพโหลดข้อมูลที่ดำเนินกรรมวิธีเรียบร้อยแล้ว สู่คลังข้อมุลของหน่วยบัญชาการรักษาดินแดน 

 คู่มือการใช้โปรแกรมสำหรับผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหาร

 โปรแกรมสำหรับสถานศึกษาวิชาทหาร    SERVER 2     SERVER 3 (งานรับสมัคร) 

                                                        (ชื่อผู้ใช้ คือ รหัสสถานศึกษา รหัสผ่านตั้งต้น คือ 123)

 โปรแกรมสำหรับหน่วยฝึกนักศึกษาวิชาทหาร situp

Sunday the 13th. Major Damrong jomjailek
เยี่ยมชมลำดับที่